Të rejat

Rezultatet / Shkarkimet

Rezultatet

 • Kurrikula e trajnimit për sipërmarrjen sociale, në përputhje me ECVET
 • Kursi i trajnimit mbi sipërmarrjen sociale
 • Udhëzuesi i Trajnimit mbi sipërmarrjen sociale
 • Platformat online dhe të lëvizshme të trajnimit
 • Paketa interaktive për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
 • Mbështetja e bazës së të dhënave tek njohuritë nga studimi i rasteve, përfshirë të mirat, praktikat e mira dhe të këqija, pohimet, videot etj.
 • Programi i trajnimit me sipërmarrësit e rajonit të Ballkanit dhe Mesdheut
 • Analizat dhe mënyrat e akreditimit të profesionit të ri të “Sipërmarrësit social” në përputhje me legjislacionin kombëtar të arsimit profesional
 • Organizimi nga trajnerët lokalë dhe lehtësuesit i sesioneve të trajnimit në vendet partnere me të trajnuarit vendorë dhe sipërmarrësit e rinj
 • Sesione trajnuese të përbashkëta në secilin prej vendeve partnere nga ekipi i përbashkët i trajnerëve dhe profesionistëve nga këto vende për të rinjtë dhe sipërmarrësit e rinj
 • Bashkimi i aktorëve vendorë të punësimit, përfshi autoritetet publike dhe organizatat e punëdhënëseve të vegjël dhe të mesëm
 • Përmbledhja e reagimeve dhe vlerësimeve të trajnerëve dhe ekspertëve
 • Transferimi i njohurive të ofruara nga partneri i jashtëm (Belgjikë)
 • Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në lidhje me zhvillimin e aftësive sipërmarrëse nëpërmjet aktiviteteve informuese dhe sensibilizuese
 • Memorandumi i mirëkuptimit ose Karta për organizimin e një skeme bashkëpunimi mbi njohuritë sipërmarrëse

Paketat:

 • WP1 Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit
 • WP2 Komunikimi dhe përhapja e informacionit mbi Projektin
 • WP3 Krijimi i moduleve të trajinimit
 • WP4 Zhvillimi i platformave online dhe lëvizëse
 • WP5 Zbatimi dhe përdorimi
 • WP6 Futja e kurseve të trajnimit dhe krijimi i një skeme bashkëpunimi të të nxënit

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close