Διαθέσιμα Μαθήματα

Η επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, έναρξης και λειτουργίας μιας νέας επιχείρησης, η οποία είναι συχνά μια μικρή επιχείρηση, από άτομα τα οποία αποκαλούνται επιχειρηματίες και είναι διατεθειμένα να αναλάβουν κινδύνους με σκοπό να αποκομίσουν κέρδος. Τέτοιες επιχειρήσεις στοχεύουν κυρίως στην επίλυση ζητημάτων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια παρόμοια διαδικασία η οποία στοχεύει στην επίλυση κοινωνικών, πολιτιστικών ή περιβαλλοντικών ζητημάτων, συχνά χωρίς υποχρεωτικά την επιδίωξη κέρδους.

Ο στόχος μιας επιχείρησης είναι να δημιουργήσει οικονομικό πλούτο, ενώ ο στόχος της κοινωνικής επιχείρησης είναι να εκπληρώσει την κοινωνική αποστολή της.

Για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η κύρια ιδέα της αποστολής είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει την κοινωνική αξία. Αυτός είναι ο πυρήνας αυτού που διακρίνει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες από τους επιχειρηματίες, ακόμη και από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα ή τις ανάγκες που δεν αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές αγορές.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η περιγραφή των πρακτικών ζητημάτων της υλοποίησης μιας δραστηριότητας κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της εξαγωγής καλών πρακτικών και διδαγμάτων από την εμπειρία άλλων κοινωνικών επιχειρηματικών.

Η κοινωνία δεν είναι κάτι σταθερό και δεδομένο. Μεταβάλλεται συνεχώς και απότομα, προκαλώντας δραματικές αλλαγές στη ζωή όλων των κοινωνικών ομάδων, ή τόσο ασήμαντες, που δύσκολα μπορούν να παρατηρηθούν. Η ιστορία κάθε κοινωνίας καθορίζεται ακριβώς από τέτοιες αλλαγές. Κοινωνική αλλαγή είναι οποιαδήποτε αλλαγή στις κοινωνικές σχέσεις. Με τη στενότερη έννοια, η κοινωνική αλλαγή νοείται ως αλλαγή στην κοινωνική δομή της κοινωνίας.

Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να δείξει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες πώς η κοινωνική ανταλλαγή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις επιδιώξεις τους. Το πεδίο της ενότητας επικεντρώνεται σε μερικές από τις εφαρμοζόμενες πτυχές της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου στον ορισμό, τις αναλύσεις κόστους-οφέλους, το επίπεδο σύγκρισης και εναλλακτικών επιλογών.

Στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να δείξει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες πώς το κοινωνικό τους κεφάλαιο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τις επιδιώξεις τους. Το αντικείμενο της ενότητας επικεντρώνεται σε μερικές από τις βασικές εφαρμοσμένες πτυχές της θεωρίας του κοινωνικού κεφαλαίου, στον ορισμό, τις διαστάσεις στον, αντίκτυπο και τη δόμηση του.

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι κοινωνικές δομές αποτελούμενες από άτομα ή οργανισμούς («κόμβοι») που σχετίζονται μέσω συγκεκριμένων αλληλοσυνδέσεων. Οι κόμβοι αυτοί ανταλλάζουν πληροφορίες είτε μέσω προσωπικής αλληλεπίδρασης είτε μέσω των τεχνολογιών της επικοινωνίας. Η δομή ενός συγκεκριμένου δικτύου – ποιος αλληλεπιδρά με ποιον, πόσο συχνά και με ποιους όρους – επηρεάζει σημαντικά τη ροή των πόρων μέσω αυτού. Στην απλούστερη μορφή του, ένα κοινωνικό δίκτυο αποτελεί έναν χάρτη όλων των σχετικών συνδέσεων μεταξύ όλων των υπό παρατήρηση κόμβων.

Μπορούμε να αναφερθούμε στους κοινωνικούς επιχειρηματίες ως "παράλογους ανθρώπους", παραφράζοντας τον συγγραφέα του George Bernard Shaw ότι λογικοί άνθρωποι προσαρμόζονται στον κόσμο, ενώ οι παράλογοι άνθρωποι προσαρμόζουν τον κόσμο στον εαυτό τους.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την κοινωνική αξία, αλλά για τις ανάγκες μας θα αποδεχθούμε τον ακόλουθο: Κοινωνική αξία είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός της σχετικής σημασίας που δίνουν οι άνθρωποι στις αλλαγές που βιώνουν στη ζωή τους.

Στόχος της ενότητας είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευομένους στις βασικές έννοιες και παράγοντες που επηρεάζουν τα πρώτα βήματα κατά την έναρξη μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει τα κύρια στοιχεία που χρειάζονται για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου μιας κοινωνικής επιχείρησης για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας αποτελεσματικής κοινωνικής επιχείρησης.      Το πεδίο της παρούσας ύλης περιλαμβάνει οδηγίες για την αξιολόγηση κινδύνων, τον οικονομικό προγραμματισμό, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου, το μάρκετινγκ, τη συγκέντρωση χρημάτων και τα δικαιολογητικά έγγραφα

Ο ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης αποτελεί πρόκληση, σε μεγάλο βαθμό επειδή η συγκεκριμένη έννοια εξελίχθηκε με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί μια αυξανόμενη σύγχυση ως προς την παραδοσιακή επιχείρηση, τους κρατικούς και τους μη κερδοσκοπικούς φορείς.

Ένας απλός ορισμός της ηγεσίας είναι: η διαδικασία κατά την οποία ένα πρόσωπο ηγείται μιας ομάδας ανθρώπων ή ενός οργανισμού, ή μιας χώρας (κλπ.) ή η ικανότητα να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό.

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η διερεύνηση και η βελτίωση τεχνικών για την αντιμετώπιση πιθανών εμποδίων.  Το πεδίο της καλύπτει τα προβλήματα που αφορούν ειδικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπισή τους.

Ως "Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία", ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον. - Ν.4430, Άρθρο 2, παράγραφος 1