Διαθέσιμα Μαθήματα

Η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι θεωρείται κοινωνική επιχειρηματικότητα, αναλύοντας στη συνέχεια, το σκοπό και τους στόχους  της. Απαριθμεί τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το τοπίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τον αντίκτυπό της σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα κάνει διάκριση μεταξύ των τριών διαφορετικών μοντέλων βάσει των οποίων λειτουργούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, αναλόγως του οικονομικού κλίματος ή των περιστάσεων. Τέλος, περιγράφει τα διάφορα οφέλη και πλεονεκτήματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καταρρίπτει τους μύθους και τις εσφαλμένες αντιλήψεις που μπορεί να υπάρξουν σε σχέση με αυτή

Η ενότητα αναύει τις έννοιες της κοινωνικής αποστολής και της κοινωνικής καινοτομίας και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται μια διαδικασία ως τέτοια. Επιπρόσθετα, επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο των κοινωνικών αλλαγών και απαριθμεί τα δώδεκα διαφορετικά μοντέλα της κοινωνικής αλλαγής. 

Επιπλέον αναφέρει τα χαρακτηριστικά των ατόμων με βαθύ επιχειρηματικό πνεύμα και τα πέντε δημοφιλέστερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία πρέπει να έχει ένας κοινωνικός επιχειρηματίας. Τέλος, συγκρίνει τις αξίες της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας με τις νέες αξίες της βιώσιμης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η ενότητα αναφέρει τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις αρχές της αναγνώρισης ευκαιριών και της παραγωγής ιδεών, παραθέτοντας τα πέντε στάδιά τους και τις κυριότερες πτυχές τους. 

Δεύτερο, αναγνωρίζει τα συμπληρωματικά και δυσμενή στοιχεία και τρόπους μετατροπής τους σε ευκαιρίες. Επιπλέον παρέχει παραδείγματα επιτυχίας και αποτυχίας, παραθέτοντας παραδείγματα άλλων επιχειρήσεων. Τέλος, εξερευνά τις πιθανές προκλήσεις τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει μια κοινωνική επιχείρηση και αναφέρει περιληπτικά πιθανά μοντέλα εσόδων.

Η ενότητα παρέχει πληροφορίες για την κοινωνική αλλαγή. Αναφέρεται στις βασικές κοινωνιολογικές θεωρίες της αλλαγής και παρουσίαζει τέσσερις βασικά μοντέλα.  Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε θεωρητικά ζητήματα τα οποία αφορούν τις αιτίες που πυροδοτούν τη διαδικασία της αλλαγής. Τέλος, εξερευνά διάφορα διλήμματα σε σχέση με την κοινωνιολογική ανάλυση της κοινωνικής αλλαγής τα οποία ισχύουν για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η διάλεξη παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί επιχειρηματίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία της κοινωνικής αλλαγής για να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Αποτυπώνονται παραδείγματα που εξηγούν το πως θα ,μπορούσε να αξιοποιηθεί  η συγκεκριμένη θεωρίας από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.  Η έλλειψη σεβασμού προς την έννοια της κοινωνικής ανταλλαγής θα μπορούσε να καταστήσει αρκετά δύσκολη την εφαρμογή οποιασδήποτε ιδέας κοινωνικής επιχείρησης.

Η ενότητα παρουσιάζει και αναλύει τους διάφορους ορισμούς του κοινωνικού κεφαλαίου από διαφορετικές πηγές. αναφέρεται τις διαφορετικές επεξηγήσεις του κοινωνικού κεφαλαίου, αναλύοντάς τες βάσει τριών διαστάσεων, παρουσιάζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο του κοινωνικού κεφαλαίου. Τέλος, εξηγεί πώς μπορεί να δομηθεί και να τροφοδοτηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο, προκειμένου να δημιουργηθούν επαφές με ανθρώπους.

Η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα. Ξεκινά με τη διερεύνηση των μικρότερων δικτύων και συνεχίζει με την ανάλυση των μεγαλύτερων  εξηγώντας το φαινόμενο των «έξι βαθμών διαχωρισμού» του Μίλγκραμ. Επιπλέον επιχειρεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που καθιστά ένα δίκτυο δραστήριο και παραθέτει τα τέσσερα μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης ενός δραστήριου δικτύου. Επιπρόσθετα συγκρίνει την κοινωνική διαφήμιση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Η ενότητα αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τα οποία θα πρέπει να διαθε΄τει ο κοινωνικός επιχειρηματίας  προκειμένου να επιτύχει στη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης. Απαριθμεί ορισμένα από τα πιο σημαντικά, και συγκεκριμένα τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την ανάληψη κινδύνων, την πίστη στην ικανότητα αλλαγής μεταξύ των ανθρώπων, την εμπιστοσύνη και την αισιοδοξία. Τέλος εξετάζει το μοντέλων των πέντε διαστάσεων της προσωπικότητας (The Big Five Personality Model) και τις πέντε διαστάσεις που το συναποτελούν.

Σκοπός της ενότητας είναι να εξηγήσει την  κοινωνικής αξία μιας επιχείρησης, εξετάζοντας γιατί και πώς μετράται, χρησιμοποιώντας τρεις βασικούς τύπους μέτρησης της επίδοσης. Επιπρόσθετα. αναλύει τι είναι η κοινωνική απόδοση των επενδύσεων (Social Return of Investments – SROI). Τέλος, αναφέρει τις πέντε διαστάσεις που συνθέτουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο επίτευξης της κάθε διάστασης.

Σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η κοινωνία των πολιτών και τις διαστάσεις που απαρτίζουν το πεδίο λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, εξηγεί τι είναι η στρατηγική και η δήλωση αποστολής προς τις κοινωνικές συνιστώσες καθώς και τι περιλαμβάνει. Ακόμη παρέχει έναν σύντομο ορισμό του κοινωνικού κεφαλαίου και απαριθμεί τα βασικά στοιχεία του. Στη συνέχεια ορίζει τον κοινωνικό ισολογισμό της εταιρείας, εξηγώντας τη χρήση του στη διαδικασία. Επίσης αναφέρεται στις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της διαφάνειας και παρουσιάζει τις τρεις προσεγγίσεις εκτίμησης του κοινωνικού αντικτύπου καθώς και τις προοπτικές και τα απαραίτητα βήματα για μια διαδικασία δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Τέλος, εξετάζει τη χρηματοοικονομική διαδικασία και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην έναρξη μιας στρατηγικής μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


Σκοπός της ενότητας είναι η κατανόηση του επιχειρηματικού σχεδίου της κοινωνικής επιχείρησης - αποστολή, όραμα, σκοπός και στόχοι. Εξετάζεται ο τρόπο διαδικασίας  αξιολόγησης κινδύνων, το χρηματοδοτικό μέρος του σχεδίου καθώς και ο τρόπος πρόσληψης μιας ομάδας συνεργατών. Επιπρόσθετα εξηγεί πώς μπορεί να πραγματοποιείται αποτελεσματικά η έρευνα της αγοράς και πώς μπορούν να αξιοποιούνται οι διάφορες μορφές μάρκετινγκ και συγκέντρωσης χρημάτων, καθώς και το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση ενός χρονοδιαγράμματος. Τέλος, γίνεται αναφορά στα δικαιολογητικά έγγραφα που μπορεί να είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

Σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει μια σειρά από καλές συμβουλές που αφορούν την επιτυχία μιας κοινωνικής επιχείρησης, ξεκινώντας από τις στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης και αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να εξυπηρετεί τους σκοπούς της κοινωνικής επιχείρησης.

Σκοπός της ενότητας να παρουσιάσει την ηγεσία και τον τρόπο διοίκησης μιας κοινωνικής επιχείρησης, αναλύοντας τις βασικές θεωρίες διοίκησης και διατυπώνοντας σχετικές απόψεις με το πως θα μπορούσε μια κοινωνική επιχείρηση να λειτουργήσεις σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο.

Σκοπός της ενότητας είναι η εξέταση των τεχνικών για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί επιχειρηματίες. Επισημαίνονται δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και προτείνονται τρόποι και στρατηγικές για να κερδίσουν πελάτες και να ξεπράσεουν πιθανά εμπόδια τα οποία μπορεί να προκύψουν στην προσπάθεια μιας κοινωνικής επιχείρησης να εξασφαλίσει κοινωνική χρηματοδότηση. Εξετάζει το θέμα των διαγωνισμών και αναφέρεται στις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και για την παροχή ενός ενθαρρυντικού εργασιακού περιβάλλοντος. Τέλος, σκιαγραφεί τους μηχανισμούς και τις πολιτικές επιδότησης καθώς και τρόπους δικτύωσης με σχετικούς οργανισμούς.

Σκοπός της ενότητας είναι η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και δράσεων των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, κατνοώντας το νομικό πλαίσιο που θα διέπει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη Κύπρο. Παορυιάζονται οι διαδικασίες ίδρυσης μιας κοινωνικής επιχείρησης και των υποχρεώσεων  κατά τη λειτουργία της στην Κύπρο. και αποτυπώνονται μια σειρά από παραδείγματα /καλές πρακτικές επιτυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο.