Налични курсове

Предприемачеството е процес на проектиране, стартиране и провеждане на нов бизнес, който първоначално често е малък бизнес, от хора, наречени предприемачи, които са готови да поемат риск, за да реализират печалба. Тези предприятия се стремят главно към решаване на проблеми в сферата на индустрията и услугите.

За социалното предприемачество основната идея на мисията е да създава и поддържа социална стойност. Това е ядрото, което отличава социалните предприемачи от останалите, дори от социално отговорните предприятия. Тя трябва да се занимава със социални проблеми или да не се нуждае от частни пазари или правителство.

Целта на темата е да се разгледат практическите въпроси, свързани с осъществяването на дейност "Социално предприемачество" и извличането на добри практики и поуки от опита на други социални предприемачи

Обществото не е нещо фиксирано и уредено. То непрекъснато се променя - остро, предизвиквайки рязък ход в живота на всички социални групи, или толкова незначителен, че трудно могат да бъдат забелязани. Историята на всяко общество се състои точно от такива промени. Социална промяна е всяко изменение на социалните отношения. В по-тесен смисъл, социалната промяна се разбира като промяна в социалната структура на обществото.

Теорията за социална размяна се прилага от всички хора през целия им живот.

Социалният капитал е форма на икономически и културен капитал, в който социалните мрежи от взаимовръзки са водещи за осъществяване на договорености, допълнени от взаимност, доверие и сътрудничество; представителите на пазара произвеждат стоки и услуги не предимно за себе си, а за общото благо. Понятието „социален капитал“ се използва от 1890 г., но неговата широка употреба започва от 1990 г.

Социалните мрежи са социални структури, създадени от хора или организации (наречени възли), които са свързани чрез специфични взаимоотношения. Тези възли обменят информация чрез лично взаимодействие или чрез комуникационни технологии. Структурата на една мрежа – кой с кого взаимодейства, колко често и при какви условия – има голямо влияние върху потока от ресурси между отделните възли. В най-простата си форма, социалната мрежа представлява карта на всички относими връзки между всеки от прилежащите възли.

Креативността се изучава в много академични дисциплини, включително организационно поведение, психология, социология, история и образование. Изследователите се опитват да разберат какво е творчеството в съзнанието на индивида, как креативността въздейства върху индивид, околна среда и групи от хора, които си взаимодействат в рамките на организацията. Съществуват различни видове творчество, като възприятийно или артистично, но тук ще се съсредоточим върху креативността на социалните предприемачи.

Има много определения за социална стойност, но за нашите нужди можем да приемем следното: Социална стойност е количественото изражение на относителната важност на промените, които хората преживяват.

Социалните предприемачи и създадените от тях предприятия са важна част от един по-широк социален феномен, известен като гражданско общество (сектор на доброволно подпомагане и изграждане на общество, който съществува извън сравнително контролиращата държава и бизнеса).

Целта на този раздел е да представи основните елементи, необходими за бизнес план, с който да се създаде и управлява ефективно едно социално предприятие. Материалът обхваща насоки по отношение оценка на риска, финансово планиране, управление на човешките ресурси и времето, маркетинг, набиране на средства, както и приложени документи. 

В края на обучението, обучаемите ще имат:

Знания за съвкупност от съвети преди да се впуснат в социалното предприемачество;

Умения да извличат информация за подходи за измерване на въздействието от социалното предприятие;

Компетенции да подбират съвети за растеж на социалното предприятие;


Простичко определение на лидерството е: действия по ръководенето на група от хора, организация, държава и т.н. или способността да се ръководи.

Дефинирането на лидерството се характеризира с богато многообразие от мнения. То се пренася и върху теориите за лидерството. В миналото повечето изследвания са били фокусирани само върху личностните характеристики и действията на лидера. Поради бързо променящите се условия на средата, се променят и интересите на изследователите към ситуационното лидерство, теорията път-цел и трансформационно и трансакционно лидерство.


Целта на този раздел е да се представи и подобри техниката за преодоляване на възможни препятствия. Материалът обхваща проблеми, които са специфични за социалното предприемачество и предлага решения, с които да можете да се справите.

Настоящата тема има за цел да представи българското национално законодателство за създаване на среда за насърчаване на социалното предприемачество. В обхвата на темата попадат основни нормативни документи за регламентиране дейността на социалното предприемачество, както и нормативната уредба за защита на хората в неравностойно положение.