Вести Тикер

Позадина

Со оглед на заедничките потреби и предизвици на балканско-медитеранската област, како што се бавниот раст, слабата конкурентност, ниското ниво на претприемништво и недостатокот на иновативни претприемачки обуки од областа на стручната обука и неформалното учење, проектот INNOVENTER ги комбинира предностите и можностите на партнерите да се справат со овие предизвици преку создавање на рамка за учење за промовирање на компетенции и вештини на социјалните претприемачи.

Проектна идеја

Основната идеја е да се воспостави обука за социјално претприемништво ориентирана кон стручно оспособување за мали и средни претпријатија, така што тие да се иновираат, а истовремено ангажирање на обесправените лица како вработени. Ќе се реши јазот кој постои помеѓу комерцијалното и социјалното претприемништво. Проектот ги вградува концептите на Иницијативата за социјална деловна активност (Социјална економија и претприемништво) со комерцијално претприемништво, прифаќајќи ги карактеристиките на социјалното претпријатие и ќе се стреми да ги стимулира компаниите да бидат управувани на поотворено и одговорно. Главните проектни резултати на сите национално адаптирани ќе бидат прилагодени ECVET курсеви за обука за социјално претприемништво со наставна програма, модули за учење и прирачник, платформи за онлајн и мобилна обука со интерактивни алатки за мали и средни претпријатија и поддршка на база на податоци за знаења, менторска програма и прашања за вработување.

Обуката ќе биде пилотирана и имплементирана преку индуктивни сесии, продолжени сесии за учење на далечина и обуки од заеднички тим и вклучување на група на локални слушатели. Основните крајни корисници се носители на одлуки во малите и средните претпријатија, социјалните претпријатија и деловните организации. Индиректно загрозените групи и социјалниот сектор ќе имаат корист подоцна. Професионалните наставници и обучувачи ќе стекнат поголемо искуство за темата за социјално претприемништво. Вистинските придобивки и влијание врз оваа област ќе бидат зголемувањето на конкурентноста, иновативноста и нивото на вработеност на малите и средни претпријатија.

Приод

Приодот е преку комбинирање на логично создавање содржини за учење, онлајн платформа и пилотирање на курсевите за обука за активирање на шемата за соработка за учење која ги опфаќа институциите за стручна обука и за имплементирање на иновативни начини за инјектирање на социјалните аспекти во обуката за претприемништво за подобрување на конкурентноста на малите и средни претпријатија откривање неискористени ресурси. Пристапот на повеќе земји партнери е ефективен инструмент, бидејќи засегнатите прашања се валидни за сите земји, додека елаборираниот материјал за обука и постапките треба да се прилагодат на локалните потреби и регулативи.

Целни групи

  • Студентите во редовните средни или стручни училишта за бизнис менаџмент и економски субјекти
  • Наставници во економијата ориентирани училишта
  • Обучувачи за претприемачки теми во стручните центри
  • Практичари и претприемачи
  • Социјални претприемачи
  • Сопственици на бизниси, социјални претпријатија
  • Креатори на одлуки и политики