Бюлетин

Цели и задачи

  • Разработване на съвместни конкретизирани учебни програми и модули, насочени за повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия, включително чрез обмен на посещения от изявени практици.
  • Прилагане на нови иновативни методи за обучение и инструменти (онлайн и мобилно обучение) чрез трансфер на технологии и знания.
  • Подпомагане на обучения, насочени към стартиращи фирми.
  • Насърчаване и посредничество в съвместните усилия на образователните институции и бизнеса в Балканско-Средиземноморския регион, включително трансфер на най-добри практики и ноу-хау за подобряване на качеството на професионалното обучение с цел по-добро приспособяване на необходимите умения на пазара на труда.
  • Подпомагане на създаването на стратегически партньорства между центровете за образование и обучение, актуализиране на насоките за развитие на предприемаческите умения чрез съвместни програми, съобразени с потребностите на малките и средни предприятия.
  • Организиране на съвместни програми за професионално обучение, насърчаващи предприемаческия дух, умения и капацитет, насочени както към безработните, така и към други групи в неравностойно положение.
  • Създаване на транснационална връзка между предприемачи, подобряване на конкурентоспособността чрез обмен на най-добри практики и знания, разработване на съвместни методологии и насърчаване на наставничество между практици от малки и средни предприятия.
  • Създаване на транснационална наставническа мрежа, подпомагаща развитието на новоучредени предприятия или бизнес на младежи.
  • Стимулиране участието на местни, регионални и национални публични органи, насочено към включване на групи в затруднено или в неравностойно положение.